escacs d’amor
or
Hobra intitulada scachs d amor feta per don franci de Castelvi e Narcis vinyoles e mossen fenollarCastellvi
(Mars)
  1   Trobant se Març ab Venus en un temple,
  2   ensemps tenint Marcuri [en] sa presencia,
  3   ordi hun joch de scachs, ab nou exemple:
  4   prenent Raho per Rey sens preheminencia;
  5   la Voluntat per Reyna ’b gran potencia;
  6   los Pensaments per sos Orfils contemple;
  7   Cavalls, Lahors ab dolça eloqüencia;
  8   Rochs son Desigs que ’nçenen la membria;
  9   Peons, Serveys pugnant per la victoria.

Vinyoles
(Venus)
  10   Per exercir Venus la sua gloria,
  11   volgue per Roch Vergonya cautelosa;
  12   Cavalls, Desdenys en paga meritoria;
  13   Orfils, Esguarts de vista delitosa;
  14   per Dama pres Bellea graciosa;
  15   y lo seu Rey, seguint d’amor ystoria,
  16   fon la Honor ab vida perillosa;
  17   per fels Peons prengue les Cortesias,
  18   armats, guarnits de mil parençaryas.

Fenollar
(Mercury)

  19   Mercuri, prest en sos modos y vias,
  20   pinta·l taulell de sorts clares y escures:
  21   y fon lo Temps, partit per nits y dies,
  22   un quadre fent les primeres clausures;
  23   lo qual per creu parti ’n quatre natures
  24   de temps divers; y apres, seguint ses guies,
  25   de quada part feu quatre ’guals figures;
  26   e, dividint sots tal pacte la resta,
  27   un sis y hun quart suma tota la llesta.

Castellvi
(Lo Peo del Rey va en la quarta casa)

  28   Lo camp partit y tota la gent presta,
  29   lo gran guerrer, ab la ’nsenya vermella,
  30   mogue tantost a tota se requesta,
  31   prenent Amor per nom en sa querela;
  32   e tramete ves lo camp de la bella
  33   lo pus valent Peo de la conquesta:
  34   lo qual tira dos passos devers ella.
  35   Movent aquest lo Rey, Raho descobre,
  36   e lo cami de Voluntat se obre.

Vinyoles
(Lo Peo de la Dama a la quarta casa)

  37   Dama gentil, ab animo no pobre,
  38   portant de vert bandera de sperança,
  39   per nom cridant: «Gloria, gloria cobre
  40   la mia gent ab benaventurança!»
  41   Lo seu Peo, cortes, ab gran temprança,
  42   avant passa, perque Bellea obre,
  43   en joch d’amor, la primera parança.
  44   Prenent hun gest humil per sa defesa,
  45   lo cor feri d’amorosa scomesa.

Fenollar
(Diu que lo tocat se hagia de jugar)

  46   La ley que deu primer esser admesa,
  47   es, en tal joch, que la pessa toquada,
  48   ab fermetat, sens debat ni contesa,
  49   per cascu, cert, hagia d’esser jugada.
  50   Cau en rao: car pensa ’namorada,
  51   havent elet, liberta ni sospesa
  52   restar no deu, mes del tot subjugada.
  53   E per ço·s diu: «Ardiment y follia
  54   en cascun fet, puys fet es, fet se sia!»

Castellvi
(Lo Peo del Rey pren lo Peo de la Dama)

  55   Lo bon Servey, rebut ab Cortesia,
  56   prengue de nou, esforç, per acceptar la,
  57   fent se senyor del lloch hon la cullia,
  58   sens pus pensar si podra ’nujar la;
  59   perque lo grat que·l força tant [a] amar la,
  60   a desigiar tal gloria·l movia
  61   tostemps seguint amor, fins a trobar la.
  62   L’emprenedor, per eixir ab la sua,
  63   no·s deu parar per nengun plech ni rua.

Vinyoles
(La Dama, a la quarta casa sua, pren lo Peo que li havia pres lo seu)

  64   Perque·l renom de Bellea rellua,
  65   vent que·l Servey gustava Cortesies,
  66   ab gran rigor ixque de casa sua
  67   per castigar tant folles fantasies.
  68   E, no curant de moltes lloçanies,
  69   mirant se ’ntorn, com fa lo camp la grua,
  70   mata·l Peo que feya valenties.
  71   Lo qui enpren, mirar deu, ans que ’nprenga
  72   perque la fi del que fa no·l reprenga.

Fenollar
(Diu que lo pres una volta se hagie de pendre)

  73   La ley [següent], que·ls dos volem comprenga,
  74   es que la gent presa, resta cativa;
  75   per ço deu molt pensar be ab qui·s prenga
  76   la Voluntat, pus es senyora ’ltiva.
  77   Car de grans trets lo qui pus alt s’esquiva,
  78   resta pus bax, perqui lo joch aprenga;
  79   puix que de grat enteniment cativa.
  80   Si lo Voler Reho no vol complaure,
  81   es molt degut catiu que·l vejam caure.

Castellvi
(Lo Cavall de la Reyna va a la tercera casa de l’Orfil, tirant ves la Dama)

  82   La Voluntat, desigiosa de plaure,
  83   en quant pogues a la Dama eleta
  84   deslibera devers aquella traure
  85   sa gran Lleor ab lengua molt perfeta.
  86   E fon avis de persona discreta
  87   pensar tostemps servir y no desplaure
  88   la que del cor senyora ’vem ja feta:
  89   foll es aquell que gose fer ultragie
  90   contra qui es tengut de vassallatgie.

Vinyoles
(La Dama se’n torna a son loch)

  91   Per ben guardar la torra d’omenatgie
  92   torna [en] son loch la graciosa Dama;
  93   que·l Cavaller, majorment de paratgie,
  94   voler no deu taquar honesta fama.
  95   L’anemorat,quant passio l’inflama,
  96   no vulla dar als bens d’onor dampnatgie;
  97   e, si u vol fer, fogint se romp la trama.
  98   Per que quant plou, qui·s cobre de la fulla,
  99   crent ser exut, dos vegades se mulla.

Fenollar
(Diu, si haveu senyalat o tocat la casa, que us metau en ella)

  100  Lo terç decret vol que cascu·s reculla
  101  en son castell o conquistada casa,
  102  y perdra la yames puga ni vulla;
  103  ans den morir tenint en ma l’espasa.
  104  Car la Voluntat tal foch d’amor abrasa,
  105  que força may no li tol la despulla;
  106  senyora es que tots los senys arrasa.
  107  Puys, sens lo grat, voler may se conquista,
  108  no·s pot mudar fins que lo grat desista

Castellvi
(L’Orfil del Rey va a la quarta casa davant l’Orfil de la Reyna)

  109  Raho, trobant pus aspre que l’arista
  110  la Dama que molt humil estimava,
  111  restant en si de tal engan molt trista,
  112  vent que Laors y Serveys desdenyava,
  113  per lo valer que molt la convidava,
  114  son Pensament, que sospyrant aquista,
  115  fin[s] al quart grau per espia ’nvyava.
  116  Qui vol saltar en alt per a llevar se,
  117  primer cove algun poch abaxar se.

VINYOLAS
(Lo Cavall del Rey va a la tercera casa de Orfil de Rey)

  118  La Honestat de qui sol arrear se
  119  Bellea gran, si vol esser divina,
  120  lo seu Desdeny trames, sens oblidar se,
  121  per a tallar del Pensament la mina.
  122  Que si aquell de la virtut declina
  123  y no volgues per si may limitar se,
  124  Defensio d’onor lo contramina.
  125  Tostemps lo foch crema per sa natura,
  126  mas l’aygua·l fa dançar a sa mesura.

Fenollar
(Que·l Rey puga lo primer lanç anar a terça casa)

  127  L’altre decret que molt lo joch apura,
  128  es que los Reys a la casa terçera,
  129  lo primert tret, sens fer pus desmesura,
  130  salten liberts en qualsevol manera;
  131  mostrant que tart devem per la costera
  132  dexar lo pla o la via segura:
  133  tal exemplar en tot d’aquells s’espera.
  134  Per ço cascu, quant los limits traspassa,
  135  erra, mas poch, si no s’i torva massa.

Castellvi
(Juga Cavall de Rey a la tercera de Orfil)

  136  L’enamorat, mirant que no li passa
  137  l’ergull [e] enug a la gentil senyora,
  138  hague d’amprar Raho, que·ls fels compasa;
  139  la qual, de grat, li fon gran valedora:
  140  Son Dolç Parlar, que la gent anamora,
  141  li tramate, sens pendre longa spassa,
  142  per arribar a la que·l mon adora.
  143  O, quant nos val, ab tot que poch nos costa,
  144  aquell dolç so de la Llahor composta!

Vinyoles
(Juga l’Orfil de la Dama a quatre cases del Cavall de l’altre Rey, sobre·l Cavall)

  145  Amarch convit cubert de dolça crosta,
  146  es lo Leguot, que·ls senys tots afalagua,
  147  y affalaguant Bellea, ab grat s’acosta
  148  al falç enguan que sots aquell s’amagua.
  149  Trahent dels hulls, per dar li d’amor paga,
  150  hun Dolç Esguart’ en loch de la resposta,
  151  que li guareix de sos Desdenys la plaga,
  152  poden los Hulls mirar lo invisible
  153  y turmentar l’esperit impassible.

Fenollar
(Diu qu’ab lo salt de la tercera lo Rey no puga pendre)

  154  Perque los Reys, ab poder invensible,
  155  mes de raho no puguan mans estendre,
  156  es decretat que, fent lo salt possible,
  157  no puguen may ferir escach, ni pendre;
  158  mostrant al mon que ’n punir o rependre
  159  deuen merçe masclar ab l’irascible,
  160  y no fer tant quant basten a compendre;
  161  car, si son grans ab ales de potencia,
  162  majors seran, usant de gran clemencia.

Castellvi
(Jugue lo Peo de Roch de Rey hun punt, anant sobre l’Orfil)

  163  Vist lo Mirar de tant bella parençia,
  164  lo bon Desigx que sots Raho milita,
  165  trames tantost, ab molta reverencia,
  166  lo seu Servey, per rebre·l qui l’excita.
  167  L’afeccio, que va ’n los hulls escrita,
  168  desperta·l cor, per la conveniencia
  169  de l’amador, on ver’amor habita.
  170  Conformitat es la cosa pus çerta
  171  qu’entre·ls amats les amistats conçerta.

Vinyoles
(L’Orfil de Reyna pren lo Cavall del Rey)

  172  Perque Lahor los esperits desperta
  173  y fa placar Bellea ’b cara francha,
  174  ab Dolç Esguart, que·l cor ferint acerta,
  175  Lahor prengue, en qui sperança tancha;
  176  a denotar que a l’amant no mancha,
  177  en negun temps, la fi d’amor offerta,
  178  si de lahors la font nuncha s’estancha.
  179  Que los legots fan dama tan contenta,
  180  que·l descontent content se representa.

Fenollar
(Diu que·l Rey no salte a la tercera sobre les altres pesses)

  181  Mes fonch pactat que·ls Reys, hon se [a]posenta
  182  valer tan gran, sobre·ls altres no salten,
  183  mas, per camins segurs de sobreventa,
  184  vagen tostemps on lladres may asalten.
  185  Car, puix d’aquells nostres honors s’esmalten,
  186  deixant atras qui·ls pot donar empenta,
  187  sy·s guarden mal, a si y al poble falten.
  188  Natura vol los membres ser defenssa
  189  del dan del cap, on tots reben offenssa.

Castellvi
(La Reyna pren l’Orfil de l’altre Reyna)

  190  Ab resplendor que gran amor compensa,
  191  los Hulls tan vius que, mirant, abrassaren
  192  l’alegra cant de la Llahor que ’ncenssa,
  193  molt humilment Voluntat convidaren·
  194  E tal esforç, mostrant se, li donaren,
  195  que pres tantost, per paga y per compensa,
  196  los Rays del Sol que tant la penetraren.
  197  Esteles son los hulls ab que naveguen
  198  los marines que ’n esta mar se neguen.


Vinyoles
(Lo Rey juga hun punt lo seu Peo)

  199  Perque·ls amants pus clarament coneguen
  200  la Honestat ab quin tento comporta
  201  lo Pensament, del qual aquells se seguen,
  202  ab joch cortes los defença la porta,
  203  movent lo Peu hun sol pas per escorta;
  204  los enemichs ses esquadres despleguen
  205  d’aquelles vent ja la sperança morta.
  206  Discrecio cortesament ordena
  207  quant lo voler follament desordena.

Fenollar
(Diu que·l Rey, llevant se per sus, no salta la tercera)

  208  Es altre ley, en nombre de vuytena,
  209  que·l Rey valent, retrahent sa persona,
  210  no puga may, pus es d’onor la mena,
  211  fer lo dit salt honrant l’alta corona;
  212  mes, pas a pas, que millor se condona,
  213  per son cami torne sens por ni pena,
  214  ab gravitat que tals princeps corona.
  215  Car molt mes val una discreta fuyta
  216  que caure pres per destemprada cuyta.

Castellvi
(La Reyna pren de Cavall de Dama Peo)

  217  Mas l’apetit de l’amorosa fruyta
  218  mogue axi la Voluntat exhemte, 
  219  qu’entra ’n lo ca[m]p de Venus a la luyta
  220  d’un Cortesa que desdenyar intempte.
  221  Y majorment perqu’era de la ’mpremta
  222  de qui la te en foch d’amor ja cuyta:
  223  Bellea gran, que los pus savis temta.
  224  Quant veu que·l foch del fum a fet ja flama,
  225  tothom se guart, que lo veri·s derrama.

Vinyoles
(Juga lo Cavall de Dama a dos puts de Dama)

  226  Bellea, vent que Voluntat s’inflama
  227  contra·l Desdeny prenent sa Cortesia
  228  y manaçant la Vergonyosa Fama,
  229  per deffensar, ab gracia·s movia;
  230  y, ab son Cavall saltant, se offeria
  231  a batallar contra·l camp de la Dama,
  232  que ab esforç Vergonya combatia;
  233  Exemple ’s cert que may seguex desastre
  234  al qui be sab d’aquell trobar lo rastre.

Fenollar
(Diu que no sia pres ni ferit lo Rey,mas que l’avisen, so es donant li sus)

  235  Un’altre Ley s’enfila ’n aquest rastre:
  236  que·l Rey tractat no sia com la [resta];
  237  si contr’aquell se feya ’lgun empastre,
  238  o si·l perill de l’enemich l’asesta,
  239  avisau lo, que no·l fira ballesta;
  240  axi u dispon en lo cel aquell astre
  241  que l’a dotat de real sobrevesta.
  242  Lo nom de Rey als enemichs aterra:
  243  dels seus los bons deffen, y·ls mals desterra.

Castellvi
(Juga Cavall de Reyna a quatre de Cavall de [l’altra]Dama)

  244  Rompuda ja de tot entr’ells la guerra,
  245  la Reyna gran, que·l bell nom d’Amor crida,
  246  mana venir, corrent y serra,
  247  hun Cavaller en aquella partida,
  248  per conquistar, ab sa gent pus unida,
  249  dels enemichs la Cortesa Desferra,
  250  que stava mal en lo camp repartida.
  251  Qui en l’asalt als primes no contrasta,
  252  sy als darrers vol contrastar, no y basta.

Vinyoles
(Juga Roch de Dama en la casa de l’Orfil seu)

  253  Vergonya·s l’or on Bellea s’encasta:
  254  per ço·s posa prop d’ella en l’atallaya,
  255  abandonant, pus veu que Laguot guasta,
  256  l’Estil Cortes, que ya d’espant s’esmaya.
  257  Car Honestat, qui be no l’atallaya,
  258  reb lesio en la presona casta,
  259  dexant entrar Legots dyntra la naya.
  260  Be sta la por a l’oçell qu’es en vela,
  261  puix que·l defen de caere dins la tela.

Fenollar
(Diu que·l Rey, puix li donen sus, se hagie de levar o cobrir)

  262  Puix avisat lo Rey es sens cautela,
  263  vol altre ley que·s cobre o que·s mogua;
  264  en animos, l’anemich no recela:
  265  menyspreu d’aquell no vulla que li noga.
  266  Per ço, prudent, lo pas al perill cloga,
  267  que·l gran leo vengut de la mustela
  268  vem cascun jorn, si be vist real toga.
  269  Tots som eguals, en mort y en naxença:
  270  per ço egual deu esser la temença.

Castellvi
(Cavall de Reyna pren lo Peo de Roch de Dama)

  271  Vist com se mou Vergonya [a] fer valença
  272  a la Honor, Cortesia y Bellea,
  273  lo Cavaller, ab bona continença,
  274  sens pus reçel entra en la pelea,
  275  rompent aquell Paves de qua s’arrea,
  276  Temor de fer desonesta fallença,
  277  qu’es passio de qui la Dama·s prea.
  278  Lo vençedor, vençent, guarda com fira,
  279  car sovint venç, lo vençut, quant se gira.

Vinyoles
(Cavall de Dama juga a tres graus de la sua linea)

  280  Quant mes no pot, ab un Ultragie mira,
  281  guarda y deffen Bellea lo seu Moble,
  282  y si los seus Laor mou o regira,
  283  ella s’esta ferma, constant, ymmoble.
  284  Donchs, si lo tot es [a] la part pus noble,
  285  y semblara que for[a] el carrer tira
  286  lo seu Desdeny, segons juhi de poble,
  287  diu lo discret, quant veu fer cosa estrema:
  288  «Be sab que fa lo qui sa casa crema».

Fenollar
(Diu que cascu deu jugar sa tanda e no dos tretas arreu)

  289  Raho deu ser [entegra] y no sema
  290  y per a tots en tot molt rahonable;
  291  per ço ’n lo joch quiscu juch ab sa tema:
  292  la hu primer, so que li par loable;
  293  l’altre apres respongue lanç notable;
  294  cascu son colp, que fir, sper o tema,
  295  vagien eguals ab tanda concordable.
  296  Algu no pens, gua[n]yant, passar la ralla,
  297  car orde·s vol servar en la batalla.

Castellvi
(Lo Cavall pren lo Roch de Dama)

  298  Lo Cavaller, rompent del tot la tralla,
  299  Vergony’ abat y acosta·s a l’insigne
  300  Bellea tant, que, ab goig y rialla,
  301  en lo vert prat morir vol com lo signe.
  302  E si el mor content, de mort indigne,
  303  la Voluntat no deu moure baralla,
  304  pus el Cavall es fet anyell benigne.
  305  Tots jorns se veu morir en esta sgrima:
  306  donchs, mal d’amor no·s tingua ’n pocha stima.

Vinyoles
(Cavall de Dama pren Cavall de Reyna)

  307  Havent perdut Vergonya, qu’es la çima
  308  de Honestat, refragant com lo lliri,
  309  y llima fort que tota viltat llima,
  310  Ultratge·s mou, mes cremant que cautiri,
  311  contra·l Llegot, donant li tal martiri,
  312  que·l falç amarch ab son turment aprima,
  313  y del suc dolç fa hun suau colliri.
  314  Deffendre·s deu Bellea y ser avara,
  315  car tant val mes, quant mes nos costa cara.

Fenollar
(Diu que no·s juga llanç falç, so es Cavall per Roch, etc.)

  316  Mes se pacta, si be dit no·s encara,
  317  que lo poder hu de l’altre no prenga;
  318  per ço cascu pese son dret ab tara;
  319  mes del que pot lo seu peu no estenga,
  320  mas jugue just, perque l’ull no·l reprenga
  321  del mirador, car gran carrech prepara
  322  qui son Cavall per Roch vol que s’empenga.
  323  Lo capella no deu voler la pompa,
  324  ni·l cavaller res que honor corrompa.

Castellvi
(Lo Peo de la Reyna va a la quarta casa)

  325  Romput l’estol, perque millor se rrompa,
  326  lo vençedor los seus tostemps esforça
  327  ab crits, ab so de animosa trompa,
  328  crexent en ells l’ardiment y la força.
  329  Voluntat, vent Bellea anar a l’orça,
  330  present li fa, perque·l joch no ’nterrompa,
  331  d’un nou Servey que l’amistat refforça.
  332  Lo joch d’amor se deu jugar ab manya,
  333  e qui forçat lo vol guanyar, no·l guanya.

Vinyoles
(Cavall de Dama va a tres de la matexa Dama)

  334  La Reyna, vent que tan mal acompanya
  335  la Voluntat lo Servey que li dexa,
  336  hun gran Desdeny trames, ab vista stranya,
  337  per ultrajar la çelada que veya,
  338  e, majorment, perque pensava y creya
  339  foragitar, ab ell, l’altre companya
  340  del Pensament o del Voler que·n feya.
  341  Quant l’anemich fengex que s’abandona,
  342  fugiu tambe, que l’art ab l’art se dona.

Fenollar
(Diu que·l Peo no puga passar sens batalla)

  343  Edicte bell anadint, se pregona
  344  que lo Peo, contra·l Peo si juga,
  345  deu batallar persona per presona,
  346  e, altrament, passar de llarch no puga.
  347  Mas, si aquell s’esta ’b lanca fexuga,
  348  que pas avant, pus l’altre l’abandona,
  349  e prengue sforç, que ’n millor port lo duga.
  350  Los cavallers per la honor s’aturen,
  351  mas los vilans per força s’aseguren.

Castellvi
(Orfil de Rey, a quatre cases del Cavall de l’altre Dama, dona sus al Rey)

  352  Los Pensaments, que renyen y murmuren
  353  vent desigiar la Voluntat y obres,
  354  importunant la Honestat, conjuren
  355  per no restar desfavorits y pobres,
  356  aquestos son los mestres y manobres
  357  que tots los mals y contraris apuren,
  358  y de la lum d’amor son canalobres.
  359  Qui vol cuytar, avolotat, la cassa,
  360  o res no pren, o cau, o s’enbarassa.

Vinyoles
(Cavall de Dama pren Orfil de Rey, a quatre de la Sua linea)

  361  L’Ultrajos Gest, vent que·l Penser menasçe
  362  la Honestat, forçant la fort que·s leve,
  363  deslibera voler morir en plaça,
  364  ans que d’Onor mal Pensament s’ençeve;
  365  donant raho que, tostemps que se lleve
  366  algun falç crim, remoure no la faça,
  367  puix veritat de culpa la relleve.
  368  Diu lo refrany: «Qui sa lo dit se lliga,
  369  puix mal no te, sanament lo deslliga».

Fenollar
(Rey ab Rey no puxen combatre)

  370  Servar se deu un’altre ley antiga:
  371  que Rey ab Rey james puguen combatre,
  372  mas cascu d’ells entre los seus estigue,
  373  perque los caps no deuen may debatre.
  374  Dels altres es lo ferir y·l rebatre;
  375  d’ells l’ordonar; que·l Rey, manant que stiga
  376  los seus, ab qui fals enemichs abatre.
  377  Acte ’s servil, no de reals petjades,
  378  com. a moltons jugar Reys a toçades.

Castellvi
(La Reyna pren lo Cavall de la Dama, que stava a quatre del matex, y dona sus)

  379  La Voluntat, vist que tantes vegades
  380  cruel Desdeny cruelment la guareja,
  381  per a tallar les sues encontrades,
  382  ab gran menyspreu lo condamna y bandeja,
  383  e la Honor stretament festeja,
  384  requirint la, sens moltes embaxades,
  385  que·s vulla dar a qui tant la sedeja.
  386  De tot se deu aydar lo qui vol cloure:
  387  parlar, obrar, tronar, lampar y ploure.

Vinyoles
(Lo Rey se cobre del Cavall, a dos punts de Dama)

  388  L’autoritat real nunque·s deu moure,
  389  sino per cas molt gran y necessari:
  390  axi Honor se deslibera encloure,
  391  Desdenyant molt l’intent de l’adversari.
  392  De tal servir aquest es lo salari,
  393  car lo Cortes Estil poria noure
  394  en tal trespas, y ser li molt contrari.
  395  En joch estret, la cortesia cessa
  396  la gravitat y pompa, en la pressa.

Fenollar
(Diu lo mat offegat)

  397  Si, asetjat per mala sort revessa,
  398  lo Rey sera, y tota sa poxança
  399  ensemps ab ell, volem, per ley expressa,
  400  que muyra trist, pus no spera bonança;
  401  car la real corona y ordonança
  402  presupon molt la libertat excessa,
  403  e, si la pert, pert tota sa sperança.
  404  La dignitat a l’anima ’s unida,
  405  e la honor viu molt mes que la vida.

Castellvi
(Juga lo Peo de la Reyna a quatre punts de l’altre Reyna)

  406  Perque tostemps Bellea fos servida,
  407  lo bon Voler, no curant de l’Ultragie,
  408  mana passar ab amor infinida
  409  lo seu Servey, qu’es hun gracios patge.
  410  Lo qual, donant de grat tot avantagie,
  411  ab gest humil Cortesia convida
  412  que prenga d’ell la vida per pontagie.
  413  Humilitat aleuja, purga y placa
  414  dos cors ensemps de molt diversa taca.

Vinyoles
(Lo Peo del Rey, a quatre punts de la sua o pren lo Peo de l’altre Dama)

  415  Lo Cortesa que te la bossa flacha,
  416  lo donatiu en nengun temps rebuja,
  417  o, si u ha fet, tostemps lo cor li’n racha
  418  per l’apetit, qu’es sech y vol la pluja.
  419  Y axi, tantost lo pren, que no li fuja,
  420  per fer castell de sa xica barracha;
  421  mas quant li fall, mes agrament s’anuja.
  422  Qui pren, cove que ’n lo tornar ell pense,
  423  car, forçant grat, es força que u compense.

Fenollar 
(Diu lo mat robat)

  424  Si·l Rey no te ya pus gent que·l defense,
  425  e sos vassalls haura tan mal defesos,
  426  done·s llavors, pus fortune dispense
  427  que reste sol, los seus essent ja presos;
  428  que Reys sens gent, per Reys no son admesos;
  429  mas bon confort ab virtut recompense
  430  los fats cruels que·ls han tant fort compresos.
  431  Al Rey y als seus deu tostemps la fortuna,
  432  en mal y be, a tots esser comuna.

Castellvi
(L’Orfil de Dama juga a tres cases de Rey)

  433  Per ajustar tot son esforç en una,
  434  la Voluntat son Pensament preposa
  435  devant Raho, no fent stima ’lguna
  436  de res perdut, Serveys ni altre cosa;
  437  dexant lo test y fundant se ’n la glosa,
  438  sol per servir aquella, sola una,
  439  que la Honor a presa per esposa.
  440  Si bon voler imagie d’amor pinta,
  441  vida ni mort james no la despinta.

Vinyoles
(L’Orfil de Rey juga a tres cases de la Dama)

  442  La Dama diu, cantant ab veu distincta:
  443  «Vetla, Honor!» mirant fasen la guarda
  444  los Hulls; legint d’amor vermella tinta
  445  desperts vallant, que l’ora par ja tarda,
  446  talleyan se, car ialayant se guarde
  447  Bellea gran, seny[i]nt se de tal cinta,
  448  que puga star segura ’n la reguarde.
  449  Aquest combat se venç de tal manera,
  450  que·l vençedor fuig i·l vençut spera.

Fenollar
(Lo mat comu)

  451  Altre decret corroborant advera
  452  que, si lo Rey no te on se retraga,
  453  ni qui·l cobris, e l’anamich prospera
  454  tant, que·l pora ferir de mortal plaga,
  455  morint aquell, dara son cors per paga,
  456  y·l poble seu caura, sense bandera,
  457  en servitut, puix vida l’afalaga:
  458  que ’n los perills de la batalla ’marga
  459  mes defen l’ull que no cobre l’adarga.

Castellvi
(Juga lo Roch del Rey en la casa de la Dama)

  460  Vist que tant fort la Bellea s’adarga,
  461  privacio, movent l’apetit, causa
  462  que lo Desig exint se desembarga
  463  [e] pren lo loch de Voluntat per pausa.
  464  Voler l’empeny, mas delit es la causa
  465  final d’aquell, y si la fi s’allarga,
  466  la su’ardor may cessa ny may pausa.
  467  Tot moviment se mou, d’algun defecte
  468  fins arribar al desijat conspecte.

Vinyoles
(La Dama a tres juga de Orfil de Rey)

  469  Principiant Desig en son effecte,
  470  vengue al loch on Voluntat solia
  471  liberta star, perque per cami recte
  472  tirar pogues on la Bellea·l guia;
  473  la qual, ab lum de gracia·s metia
  474  en lo terç grau del Delitos Aspecte
  475  de la Honor, que ’n p[e]rill concistia.
  476  Bellea deu de virtuts esmaltar se,
  477  si en lo mon de tots vol adorar se.

Fenollar
(Diu que la Reyna vagie axi com tots, sino Cavall)

  478  Mas nostre joch de nou vol enremar se
  479  de stil novell e strany a qui be·l mira,
  480  prenent lo pom, lo ceptr’e la cadira.
  481  car, sobretot, la Reyna fa honrar se.
  482  Donchs, puix que diu que mes val e mes tira,
  483  per tot lo camp pot mol be passegar se,
  484  mas torçre no, per temor ni per ira.
  485  Quant mes se veu la libertat altiva,
  486  mes tembre deu de caure may cativa.

Castellvi
(Lo Roch del Rey pren lo Peo de la Dama)

  487  Mirant que ja la Dama no s’esquiva,
  488  lo bon Desig de Cortesia·s çeva,
  489  ten inflamat de un’ardor tan viva,
  490  que·l bosch pus vert vol tot cremar sens treva;
  491  car [de] treball esperança·l relleva,
  492  qu’es hun delit que les forçes aviva,
  493  de llegea ffi fent Voluntat hereva.
  494  Lo foch d’amor vol molt verda la lenya:
  495  si secha es, quan mes s’ensen, mes renya.

Vinyoles
(Juga la Dama a tres de Cavall del seu Rey)

  496  Portant esforç Bellea per ensenya
  497  per castigar los Serveys enganosos,
  498  mes se davant lo Desdeny que desdenya:
  499  pert lo d’Onor los grats cubdiciosos,
  500  car los combats d’amor, quan graciosos
  501  tiren los colps, qual sera de penya
  502  que prest no do als actes delitosos?
  503  Mes val hun no de la persona casta
  504  que quant lo si del vici donar basta.

Fenollar
(Lo Peo no puga muntar a Dama, ni hagie pus d’una Dama)

  505  Y si·ls antichs, per aucmentar la casta,
  506  sens altre sguart de ley ni de justicia,
  507  de baixa sanch y de vilana pasta
  508  consenten fer mil Reynes per malicia,
  509  dien les leys d’amorosa malicia,
  510  que·l dyamant en For pus fi s’encasta,
  511  y en hun encast relluu ab gran claricia.
  512  L’amant e fel sol d’una s’anamora;
  513  l’ingrat infel les ydoles adora.

Castellvi
(Juga Orfil de Reyna a quatre punts de l’Orfil del seu Rey)

  514  La Voluntat, que·ls Dolços Hulls honora
  515  y·l delicat mirar, mirant, postilla,
  516  son Pensament remunta y anemora
  517  en dret d’aquells hon viv’amor centilla,
  518  e, per l’ardor que pren y trau, destilla
  519  liquor dels seus, que·l cor se n’entrenyora
  520  ab los reports, que ’n lo seu cap vacilla.
  521  Amor es un que per los hulls s’enllaça,
  522  mas, si s’estreny, la par[t] y·l tot man[a]ça.

Vinyoles
(L’Orfil del Rey pren l’Orfil de la Reyna a quatre de la linea d’Orfil del Rey)

  523  Lo Pensament, que·l Dolç Esguart acaça,
  524  en contr’aquell metent se ’n so de brega,
  525  fon pres y mort, perque pus mal no faça
  526  ni faça fer a la Voluntat cega;
  527  que tant s’empeny quant ansia la ’nsega,
  528  que·ls bens d’Onor enfrasca y embarasça,
  529  y·ls espirits lavant li [lo] offega.
  530  Honor viu tant quant Voluntat comporta;
  531  de bens y mals sols ella es la porta.

Fenollar
(Que les Reynes no·s puguen pendre la una ab l’altre)

  532  Puix nostre stil tot lo poder transporta
  533  dels Reys amant[s] a les Reynes amades,
  534  com entre Reys ferir se no·s comporta,
  535  seran tanbe les Reynes atrevades;
  536  mas puguen ser dels altres guerrejades,
  537  y pendre les, si no porten escorta:
  538  sols en aço romanen limitades.
  539  Per ço diu be la ley de nostre escola
  540  que no den may la Dama restar sola.

Castellvi
(La Reyna pren lo Cavall de Dama a dos punts de Dama, donant sus al Rey)

  541  Lo bon Valer gens no·s desaconsola
  542  del Pensament despes en tal article,
  543  mas, ab esforç del Desig, tria y yola
  544  contra·l Desdeny qu’es d’Onestat menicle;
  545  lo qual, lançant pus clara que·l vericle
  546  la veu, tantost que s’espanta y tremola
  547  de veure·l Grat ya dins son episticle.
  548  Perfeccio de la fi pren la forma;
  549  per ço l’amor del be que vol s’informa.

Vinyoles
(Lo Rey se aparta en la casa del seu Orfil)

  550  La Honestat ab tals paraules forma
  551  sa gran clamor, cridant: «O, Venus alta!
  552  Puix ta virtud la mia no refforma
  553  y·l teu socors en aquest punt me falta,
  554  lo meu poder Valer lo desesmalta;
  555  y vist que·l teu ab mi ya no·s conforma,
  556  fugint quant pot la mia Virtut salta».
  557  Si tals espants als Reys prou no convenen,
  558  son naturals, y·l seu esser sostenen.

Fenollar
(Si·s pert la Reyna, que sia perdut lo joch)

  559  Mercuri diu que ja, puix tant comprenen
  560  les Reynes tals, que ’n tot poden y manen,
  561  si per mal cars, los enemichs les prenen,
  562  que los estols s’abaten y s’aplanen;
  563  donchs, guarden se gosant no les enganen,
  564  car per temor si elles no·s defenen
  565  ab son esforç, no filen ni debanen.
  566  Vergonya y por virtut son en la dama;
  567  en l’om empaixs, contraris a gran fama.

Castellvi
(Mat de Dama en casa de l’altra Dama)

  568  Lo princep Març que nostre cor inflama,
  569  per triumfar de tan alta conquesta,
  570  pres la Honor que sobre tota res clama,
  571  offerint la al bon Valer molt presta;
  572  lo qual, pujant en lo gran que li presta
  573  la Bella Flor, ab amorosa flama
  574  lo Fruyt d’Amor sacrifica ’b gran festa.
  575  En lluna sta lo punt d’aquest eclipsi,
  576  e qui l’enten, enten l’Apocalipsi.