Sarah's Chess Journal

         my journal, blog, web log, blog.....about

         The History and The Culture of Chess

 

 

Ukrainian  Championships

1924
 
Kiev. 10 rounds. 1 Yakov Vilner (Odessa) -9,0; 2 m Fedor Bogatyrchuk -8,5; 3 Sorokin -7,5; 4 Tikhenko - 5,5; 5-6 Grigorenko; Guetski -5,0; 11 players.
1925
Kharkiv.  8 rounds. 1 Yakov Vilner (Odessa) -7,0; 2 Sorokin -6,5; 3 Grigorenko -5,5; 4-5 Alexej Alekhine; Januszpolski -3,5; 6-8 Guetski; Lastovets; Freudberg -3,0;
1926
Odessa. 11 rounds. 1-2 Boris Verlinski (Odessa); Mikhail Marski -8,0; 3 Guetski -6,5; 4-6 Grigorenko; Sorokin; Schapiro -6,0;
1927
 
Poltava. 15 rounds. m Alexej Selesniov (Kharkiv - Moscow; fuori concorso) -11,5; 1. Vsevolod Rauser -11,0; 2 Iosiph Pogrebysski -10,5; 3-5 Verbitski; Grigorenko; Vladimir Kirillov -9,5; 16 players.
1928
Odessa. 15 rounds. 1-2 Yakov Vilner (Odessa); Vladimir Kirillov -11,0; 3 Mark Gordian; m Alexej Selesniov (o/c) -9,5; 4 Rosenstein -9,0; 5 Iosiph Pogrebysski -8,5; 16 players.
1931
Kharkiv. 11 rounds. 1 Abram Zamikhovski (Kiev) -8,5; 2 Vsevolod Rauser -8,0; 3-4 Aleksander Konstantinopolski; Boris Rathner; m Aleksej Selesnev (o/c) -6,0; 5-7 Vladimir Kirillov; Ordel; Teslenko -5,5; 12 players.
1933
Kharkiv. 10 rounds - 8 games. 1-2 Vladimir Kirillov; Vsevolod Rauser (Kiev) -5,0; 3 Aleksander Konstantinopolski -4,5; 4 m Aleksej Selesnev -3,5; Grigorenko -2,0. 5 players in 2 etaps.
1936
Kiev. 17 rounds. 1-2 Iosiph Pogrebysski (Kiev); Peter Shumilin -12,0; 3 m Fedor Bogatyrchuk -11,5; 4 Aleksander Konstantinopolski -10,5; 5 Samuil Zhukhovitski -10,0; 6-7 Vladimir Kirillov; Fridman -9,5; 18 players.
1937
Kiev. 17 rounds. 1 Fedor Bogatyrchuk (Kiev) -12,5; 2 Iosiph Pogrebysski -11,5; 3-4 Aleksander Konstantinopolski; Ye Korchmar -11,0; 5 Bron -10,5; 6 Abram Khavin -9,5; 18 players.
1938
Kiev. 17 rounds. 1 Isaak Boleslavski (Zolotonosha) -13,0; 2 Abram Zamikhovski -12,0; 3 Aleksander Konstantinopolski -11,5; 4-6 A Kofman; Ojstrakh; Abram Khavin -10,5; 18 players.
1939
Dnepropetrovsk. 15 rounds. 1 Isaak Boleslavski (Dnepropetrovsk) -12,0; 2 Yewsej Polak -11,5; 3 Aleksander Konstantinopolski -10,0; 4-5 Kaem; Kotlerman -9,0; 6 Vladimir Kirillov -8,5; 16 player
1940
Kiev. 17 rounds. 1 m Isaak Boleslawski (Dnepropetrovsk) -13,0; 2 David Bronstein - 11,5; 3-4 Vladimir Kirillov; Iosiph Rudarovski -10,5; 5 Samuil Zhukhovnitsky -10,0; 6-7 Boris Goldenov; Yewsej Polak - 9,5; 18 players.
1944
Kiev. 12 rounds. 1 Boris Goldenov (Tchernivtsi) -10,0; 2 A Kofman -9,0; 3-6 A Bannik; N Kopaev; B Ratner; A Sokolski -7,5.
1945
Kiev. 14 rounds. 1 Anatoly Bannik (Kiev) -11,0; 2 Lubensky -10,0; 3-4 B Goldenov; A Kofman -9,0; 5 Zanozdra -8,5; 6 Gajewski -8,0. 15 players.
1946
Kiev. 17 rounds. 1 m Anatoly Bannik (Kiev) -14,0; 2 Lev Aronin -13,5; 3 Vladimir Kirillov -12,0; 4-6 Yefim Geller; Yuri Sakharov; Yuri Shaposhnikov -11,5. 18 players.
1947
Kiev. 16 rounds. 1 Aleksej Sokolski (Lviv)-11,5; 2 Boris Goldenov -11,0; 3-4 S Kotlerman; Yuri Sakharov -10,5; 5 m Anatoly Bannik - 10,0; 6 Yefim Geller -9,5. 17 players.
1948
Kiev. 18 rounds. 1 m Aleksej Sokolski (Lviv); 2 Yewsej Polak -12,5; 3 Kotlerman -12,0; 4 Anatoly Bannik -11,5; 5-8 Yefim Geller; Ye Kogan; Isaak Lipnitski; Abram Khavin - 11,0. 19 players. Additional match S-P=9:5 (+6=6-2).
1949 Kiev. 19 rounds. 1 Isaak Lipnitski -15,5; Yefim Geller; Iosiph Pogrebysski -13,5; 4-5 Boris Ratner; Aleksej Sokolski -12,0; 6-9 Ye Kogan; Nikolai Kopaev; S Kotlerman; Yuri Sakharov -11,5. 20 players.
1950
Kiev. 17 rounds. 1 m Yefim Geller (Odessa) -12,5; 2 Isaak Lipnitski -12,0; 3 Nikolai Kopaev -11,0; 4 Arkady Makarov -10,5; 5 Yewsej Polak -10,0; 6-7 Anatoly Bannik; A Kofman. 18 players.
1951
Kiev. 17 rounds. 1 m Anatoly Bannik (Kiev) -12,0; 2 Boris Goldenov; 3 Ye Kogan; 4 Yuri Kots -11,5; 5 Yuri Sakharov -10,5; 6-8 Boris Katalymov; Nikolai Kopaev; Alexej Sokolsky - 9,0. 18 players.
1952
Kiev. 15 rounds. 1 Vladlen Zurakhov (Kiev) -11,5; 2 m  Boris Goldenov -11,0; 3 Tokarev -9,5; 4 m Yuri Kots -9,0; 5-6 Aleksander Kostiuczenko; m Isaak Lipnitski. 16 players.
1953
Kiev. 13 rounds. 1 Yakov Yukhtman (Odessa) -10,0; 2 Boris Korsakov -9,0; 3 Mikhail Levin; 4 m Isaak Lipnitski -8,5; 5-6 Miroshnichenko; Yewsej Polak -8,0. 14 players.
1954
Kiev. 18 rounds. 1 Abram Khavin (Kiev) -13,0; 2 Yefim Gufeld; 3 Ye Kogan; 4 A Mackewicz -12,0; 5 Yefim Lasarev -11,0; 6-7 Boris Katalymov; Serebriyski -9,5; 19 players.
1955
Kiev. 17 rounds. 1 m Anatoly Bannik (Kiev) -11,5; 2 m Yuri Kots -11,0; 3-5 Yewsej Polak; Mark Usachij; Vladislav Shiyanovski -10,5; 6-7 Abran Zamikhovski; Nikolai Kopaev -10,0. 18 players.
1956
Kiev. 19 rounds. 1 m Isaak Lipnitski (Kiev) -15,0; 2 m A Bannik -14,0; 3 Arkady Makarov -12,0; 4 R Romanovski -11,5; 5 Abram Zamikhovski -11,0; 6-9 Eduard Gufeld; Aleksander Kostiuczenko; Aleksander Mackewicz; Vladislav Shiyanovski. 20 players.
1957
Kiev. 17 rounds. 1 gm Yefim Geller (Odessa) ; gm Salo Flohr (o/c) -12,5; 2 m Yuri Kots; gm Andre Lilienthal (o/c); 3 Yuri Nikolaevski; 4 Vladislav Shiyanovski -10,0; 18 players.
1958
 
Kiev. 16 rounds. 1 gm Yefim Geller (Odessa) -12,5; 2 m Yuri Sakharov; 3 m Vladislav Shiyanovski; 4 mk Аrkady Makarov. 17 players.
1959
Kiev. 21 rounds. 1 gm Yefim Geller (Odessa) -18,0; 2 m Yuri Nikolaevski -16,0; 3 Leonid Stein -13,5; 4-5 m Yuri Sakharov; m Vladislav Shiyanovski -13,0; 6-8 m Vladlen Zurakhov; Vladimir Savon; m Mark Usachij. 22 players.
1960
Kiev. 17 rounds. 1 Leonid Stein (Lviv); 2 Yuri Sakharov -12,0; 3 Eduard Gufeld -11,5. 18 players. Additional match Stein-Sakharov 4:2 (=1=011) (+3=2-1).
1961
Kiev. 15 rounds. 1 Yuri Kots (Donetsk); 2 Vladislav Shiyanovski -11,0; 3-4 Naum Levin; Yuri Sakharov - 9,0. 16 players. Additional match Kots-Shiyanovski  4:3.
1962
Kiev. 17 rounds. 1 Leonid Stein (Lviv)-13,5; 2 Eduard Gufeld -13,0; 3 Yuri Sakharov -11,5. 18 players.
1963
Kiev. 17 rounds. 1 Yuri Nikolaevski (Kiev) -11,0; 2 Eduard Gufeld; 3 Yefim Lasarev -10,5. 18 players.
1964
Kiev. 19 rounds. 1 Anatoly Bannik (Kiev) -14,0; 2-3 Sakharov, Yukhtman -13,0. 20 players.
1965
Dnepropetrovsk. 17 rounds. 1 R Goldstein (Yermakov) -12,5; 2 A Kalmnik -11,0; 3-4 Ye Gindin; N Grodetski -10,5. 18 players.
1966
Kiev. 17 rounds. 1 Yuri Sakharov (Kiev) -13,0; 2 Valery Zhidkov -12,0; 3 Anatoly Bannik -11,5. 18 players.
1967
Kiev. 13 rounds. 1-2 Valery Zhidkov (Kiev); Yuri Nikolaevski (Kiev) -10,0; 3-5 N Levin; Yu Kots; V Zurakhov -8,5.
1968
Kiev. 17 rounds. 1 Yuri Sakharov (Kiev) -12,5; 2-5 Yu Nikolaevski; M Podgaets; I Platonov; V Tukmakov -10,5.
1969
Ivano-Frankivsk. 15 rounds. 1-2 Gennady Kuzmin (Lugansk); Vladimir Savon (Kharkiv) -10,5; 3 I Kalinski -9,5.
1970
Kiev. 17 rounds. 1 Vladimir Tukmakov (Odessa) -11,5; 2-3 Igor Platonov; Mikhail Podgaets -11,0. 18 players.
1971
Donetsk. 13 rounds. 1 Yuri Kots (Donetsk) -9,5; 2 Boris Kogan -9,0; 3 Iakir Kurass; 4-7 V Bejm; L Lederman; Valery Telman; Boris Kliukin -8,5.
1972
Odessa. 1 Lev Alburt (Odessa) -11,0; 2-4 Valery Zhidkov; N Zilberman; V Bejm -10,5.
1973
Dnepropetrovsk. 13 rounds. 1 Lev Alburt (Odessa) -11,0; 2 A Novopashin -10,5; 3 Oleg Romanishin -9,5.
1974
Lviv. 13 rounds. 1 Lev Alburt (Odessa) -10,0; 2-3 Konstantin Lerner; Vladimir Peresypkin (Gulakov) -9,5.
1975
Dnepropetrovsk. 9 rounds. 1 Aleksander Vaysman (Kharkiv) -7,5; 2-3 I Kalinski; Yu Tchervonov -7,0.
1976
Donetsk. 13 rounds. 1 Mikhail Podgaets (Odessa) -9,5; 2 Konstantin Lerner -9,0; 3 Iosiph Dorfman -8,5.
1977
Zhitomir. 9 rounds. 1 Yuri Nikolaevski (Kiev) -7,0; 2 Aleksander Beliavski; 3 Adrian Mikhalchishin -6,5;
1978
Yalta. 15 rounds. 1 Konstantin Lerner (Odessa) -11,5; 2-3 Semen Palatnik; Vereslav Ejngorn -10,0. 16 players.
1979
Dnepropetrovsk. 9 rounds. 1 Vladimir Okhotnik (Uzhgorod) -7,5; 2 Igor Vajnerman -7,0; 3-4 S Shushkovski; V Gurevich -6,5.
1980
Kharkiv. 13 rounds. 1 Vladimir Malaniuk (Sevastopol) -10,5; 2 Mikhail Podgaets -9,5; 3 Vladimir Okhotnik; 4-6 Valery Zhidkov; Igor Fojgel; A Bandza -9,0.
1981
Yalta. 14 rounds. 1 Vladimir Malaniuk (Sevastopol) -10,0; 2 Igor Vajnerman -9,5; 3 Mikhail Podgaets -9,0.
1982
Yalta. 15 rounds. 1 Konstantin Lerner (Odessa) -12,0; 2 Mikhail Gurevich; 3 Vladimir Malaniuk -9,5.
1983
Melitopol. 9 rounds. 1-2 Dmitry Komarov (Kiev); Valery Neverov (Kharkiv) -7,0; 3 Victor Moskalenko -6,5;
1984
 
Kiev. 15 rounds. 1 m Mikhail Gurevich (Kharkiv) -10,5; 2 m Vladimir Malaniuk -9,5; 3 m Victor Moskalenko; 4 m Nikolai Legky;  -9,0. 16 players.
1985
 
Uzhgorod. 14 rounds. 1 m Valery Neverov (Kharkiv) -11,0; 2 m Igor Vajnerman; 3 mk Vasyl Ivanchuk; 4 m Nikolai Legky -9,5. 16 players.
1986
Lviv. 15 rounds. 1 Vladimir Malaniuk (Sevastopol) -11,0; 2-3 Yuri Kruppa; Victor Moskalenko -9,5. 16 players.
1987
Nikolaev. 15 rounds. 1 Victor Moskalenko (Odessa); 2 V Karpman -9,5; 3 Aleksander Shneider; 4 Igor Vajnerman; 5 Valery Neverov -8,5. 16 players.
1992
Simferopol. 14 rounds. 1 Vladislav Borovikov (Dnepropetrovsk) - 10,0; 2 Gennady Ginsburg (Alchevsk) -9.5; 3 m Yuri Kruppa; 4 m Andrei Maksimenko -8,5; ...15 players.
1993
Donetsk. 13 rounds. 1 Orest Gritsak -10.5; 2 Ruslan Bairachny; 3 Sergei Ovsejevitsch -9.5; 4 m Tverdohlebov -7,5; 14 players.
1994 Alushta. 1 Yuri Kruppa
1995
9 rounds. 1 m Sergei Krivosheya (Zhitomir); 2 Sergei Koutsin - 7,0; 3 m Mikhail Feigin; 4 m A Izhnin - 6,5.
1996
Yalta. 11 rounds. 1m Mikhail Golubev (Odessa); 2 g Valery Neverov - 8,5; 3 m Mikhail Feigin - 8; g Shipov (RUS o/c); 4 g Kuzmin; S Guliev (AZE o/c),  5 m Berelovich; 6 m A Moroz; m G Tunik (RUS o/c); 7 Fish; 8 m Krivosheya; 9 m Drogoon - 7,5; ...100 players.
1997
 
Alushta. 9 rounds. 1 m Vladimir Baklan (Kiev) - 8,0; m Mukhametov,E (RUS o/c); 2 m A Reprintsev; 3 g G Kuzmin; 4 g V Moskalenko; 5 m V Malakhatko - 6,5; 6 g M Golubev; 7 A Zubarev; 8 E Andreev; 9 m V Galakhov; 10 m S Perun; 11m V Shalimov; m N Petrushin (RUS o/c); 12 m A Drogoon - 6,0.
1998
 
Alushta. 9 rounds. 1 m Lubomir Mikhaletz (Khmelnitsky); 2 m Vladimir Baklan; 3 m Oleg Berezin -7.0; 4 m Roman Kozel; 5 m Vadim Malakhatko; 6 Sergei Bondarchuk; 7 Mikhail Kopylov; 8 Andrei Nechaev; 9 Alexander Nosenko; 10 Alexander Zubarev 6.5
1999

Alustha. 1-5 Gennadi Kuzmin, Alexei Bezgodov, Stanislav Savchenko, Alexander Moiseenko, Andrei Rakhmangulov

2000 Sevastopol. 1 Vladimir Rogovski
2001 Ordzhonikid. 1 Aleksandar Berelovich
2002 Alushtha. 1 Anton Korobov
2004 Kharkiv. 1 Andrei Volokitin
see: Wiki on Ukrainian Championships  and La grande storia degli scacchi