Leningrad 1937 (2)
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Alatortsev, Vladimir    2474 (32) 1 /
Levenfish, Grigory    2537 (37) 1 /
 
Kan, Ilia    2479 (33) 0.5 /
Romanovsky, Peter    2501 (50) 1.5 /
 
Riumin, Nikolay    2420 (45) 1 /
Lisitsin, Georgy    2454 (34) 1 /
 
Belavenets, Sergey    2490 (32) 2 /
Rauzer, Vsevolod    2446 (40) 0 /
 
Yudovich, Mikhail    2450 (32) 1 /
Rabinovich, Ilya    2451 (35) 1 /
 
Panov, Vasily    2398 (30) 1.5 /
Chekhover, Vitaly    2428 (32) 0.5 /
 
Zubarev, Nikolay    2269 (40) 0 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2399 (31) 2 /
 
Chistiakov, Alexander    2350 (38) 0 /
Sozin, Veniamin    2359 (41) 2 /
 
Kotov, Alexander    2412 (38) 2 /
Sokolsky, Alexey    2398 (34) 0 /
 
Kogan, S.    2330 (41) 0.5 /
Tolush, Alexander    2429 (36) 1.5 /
 
Zagoriansky, Evgeny    2308 (39) 1 /
Budo, Alexander    2381 (36) 1 /
 
Fogelevich, Fedor    2286 (45) 1.5 /
Rovner, Dmitry    2408 (38) 0.5 /
 
Iglitsky, Alexander    2193 (54) 0 /
Ravinsky, Grigory    2342 (43) 2 /
 
Kots, A.    2295 (50) 1 /
Abramov, Lev    2263 (58) 1 /
 
David, Mikhail    2176 (55) 1 /
Goldberg, Grigory    2341 (41) 1 /
 
Poliak, Abram    2282 (54) 0.5 /
Stepanov, Georgy    2308 (48) 1.5 /
 
Leikin    2274 (63) 1 /
Klaman, Konstantin    2258 (47) 1 /
 
Podolny, Grigory    2267 (118) 0 /
Shchipunov, Vladimir    2308 (167) 2 /
 
Kamishov, Mikhail    2342 (47) 1 /
Zek, Ilya    2295 (51) 1 /
 
Snegirev, V.N.    2251 (69) 2 /
Vasiliev, Viktor    2351 (47) 0 /
 
Chudova, Vera    1873 (54) 1 /
Semenova-Tian-Shanskaya, Olga    1939 (55) 1 /
 
Bluket, Nina    1734 (58) 0.5 /
Ageeva, Lidia    1893 (63) 1.5 /
 
Morachevskaya, Olga    1843 (58) 1 /
Lobanova, Natalia    1774 (66) 1 /
 

Event table notes

Event data
Name: Moscow - Leningrad Team Match
Place: Leningrad
Start date: 30 June 1937
End date: 1 July 1937
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1936-1940, page 149
Web
   Popovsky, Alexey.  [Match Moscow-Leningrad 21:25 Leningrad 30.6-1.7.1937]

Tournament information updated: 13 Sept. 2023