Kharkov 1911
Results
 
Crosstable scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games   
Rudnev, Nikolay    2521 (70) 6 /
Borisovsky, V.V.    2327 (103) 6 /
Yanushpolsky, Iosif    2274 (71) 5 /
Zotikov    2084 (132) 3 /
Levit, L.    2005 (130) 2.5 /
Rozanov, Vasily    2336 (52) 2 /
Gretsov    2005 (130) 1.5 /
Sproge, Emil    0 /
 
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Rudnev, Nikolay    2521 (70) 3 /
Borisovsky, V.V.    2327 (103) 0 /
 

Event table notes

Event data
Name: Kharkov Championship
Place: Kharkov
Start date: 1911
End date: 1911
 
Notes:
The games Rozanov-Zotikov and Sproge-Gretsov were not played.
 
References
Books
   Kogan, History of Chess in the USSR, page 140
Periodicals
   [ShL], vol. 1, no. 1, July 1911, page 26
Web
   Popovsky, Alexey.  [Championship of Kharkov- 1911]

Tournament information updated: 19 Aug. 2022