Leningrad 1938 (3)
Results
 
Crosstable scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games   
Shamaev, Leonid    2419 (36) 14 / 21 
Alatortsev, Vladimir    2462 (39) 13 / 20 
Lilienthal, Andor    2479 (36) 13 / 21 
Chekhover, Vitaly    2440 (37) 12.5 / 21 
Rovner, Dmitry    2396 (36) 12.5 / 21 
Ragozin, Viacheslav    2494 (39) 11.5 / 20 
Kopaev, Nikolay    2391 (39) 12.5 / 21 
Tolush, Alexander    2461 (34) 11 / 20 
Lisitsin, Georgy    2452 (37) 12 / 21 
Sokolsky, Alexey    2411 (33) 12 / 21 
Gothilf, Solomon    2359 (37) 11.5 / 21 
Vasiliev, Viktor    2401 (37) 11 / 21 
Mazel, Isaak    2378 (37) 11 / 21 
Budo, Alexander    2369 (36) 9.5 / 20 
Grechkin, Dmitry    2383 (46) 9.5 / 17 
Kotov, Alexander    2418 (36) 9 / 21 
Kamishov, Mikhail    2374 (38) 8.5 / 21 
Zagoriansky, Evgeny    2336 (39) 8 / 21 
Panov, Vasily    2403 (31) 7.5 / 21 
Troitsky, P.N.    2308 (51) 7 / 21 
Bastrikov, Georgy    2316 (46) 6 / 21 
Levitas, B.    2241 (49) 4.5 / 21 
 
 

Event table notes

Event data
Name: 5th Trade Unions Championship
Place: Leningrad
Start date: Feb. 1938
End date: Mar. 1938
 
Notes:
Grechkin forfeited against Alatortsev, Ragozin, Tolush, and Budo.
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1936-1940, page 185
Web
   Popovsky, Alexey.  [Championship of Trade Unions 1938]

Tournament page created: 22 Aug. 2023