Leningrad (?) 1926
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Rabinovich, Abram    2419 (43) 1.5 /
Romanovsky, Peter    2553 (43) 0.5 /
 
Zubarev, Nikolay    2393 (40) 0.5 /
Levenfish, Grigory    2537 (55) 1.5 /
 
Nenarokov, Vladimir    2403 (48) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2449 (38) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2412 (60) 1.5 /
Rabinovich, Ilya    2505 (39) 0.5 /
 
Sergeev, Alexander    2369 (40) 0.5 /
Kubbel, Arvid    2406 (49) 1.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2383 (39) 2 /
Rokhlin, Yakov    2257 (43) 0 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2352 (42) 1.5 /
Model, Abram    2312 (41) 0.5 /
 
Slonim, Solomon    2369 (46) 2 /
Golubev, Ivan    2269 (43) 0 /
 
Bernstein, A.S.    2342 (62) 1 /
Kagan, Moisey    2243 (48) 1 /
 
Maizelis, Ilia    2266 (57) 0.5 /
Travin, Lev    2286 (55) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2302 (44) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2326 (62) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2276 (49) 1.5 /
Kubbel, Leonid    2241 (63) 0.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2347 (62) 1.5 /
Botvinnik, Mikhail    2446 (42) 0.5 /
 
Tselikov, Nikolay    2195 (53) 0 /
Perfiliev, Alexander    2203 (47) 2 /
 
Musatov, V.N.    2150 (70) 2 /
Smirnov, Alexander    2057 (74) 0 /
 
Geiler, Grigory    2161 (46) 0 /
Weinstein, Samuil    2234 (55) 2 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2163 (54) 1 /
Yuriev, Vladimir    2149 (59) 1 /
 
Yutkovsky    2133 (95) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2228 (61) 1 /
 
Panchenko, Nil    2171 (46) 1 /
Sidorov, P.P.    1961 (75) 1 /
 
Karev    0.5 /
Pankratiev    1.5 /
 
Bluket, Nina    2 /
Tikhomirova, Irina    0 /
 
Kramer, Ms.    0 /
Girvidz, Maria    2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 4th Moscow - Leningrad Teach Match
Place: Leningrad (?)
Start date: 1926
End date: 1926
 
Notes:
The location is not given by Di Felice. Presumably it took place either in Leningrad or Moscow.
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 157

Tournament page created: 16 Dec. 2018